2.jpg 1.jpg 9.jpg 5.jpg 6.jpg 3.jpg 4.jpg 7.jpg 8.jpg

  "De eerste authentieke Pilates-studio

  in Oost-Vlaanderen"


  Foto's: Bart Van Leuven / Frédérique Debras

Algemene voorwaarden en informatie

Door uw toegang of gebruik van deze website aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet bezoeken, noch gebruik maken van de informatie en gegevens die op de website zijn opgenomen.

Inhoud
 1. Bedrijfsgegevens
 2. Diensten aangeboden op deze website
 3. Reclame
 4. Doelgroep en doelstellingen van deze website
 5. Cookies
 6. Virussen
 7. Aansprakelijkheid
 8. Intellectuele eigendomsrechten
 9. Hyperlinken
 10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 11. Rechtskeuze en bevoegdheid
 12. Wijzigingen
1. Bedrijfsgegevens

Christl Clear Pilates is een eenmanzaak naar Belgisch recht met zetel te 9840 De Pinte, Krekelstraat 47, met BTW-nummer BE 0649.365.411.
(hierna CCP genoemd).

U kan contact opnemen met CCP:

 • per brief naar CCP, Krekelstraat 47 te 9840 De Pinte, België,
 • via e-mail: info@ccpilates.be,
 • telefonisch op +32 (0)495/20 91 43

Uiteraard kan u eveneens terecht in de studio van CCP zelf.

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Christl Muls (Krekelstraat 47, 9840 De Pinte).

Naar boven

2. Diensten aangeboden op deze website

Deze website bevat een louter informatief luik, een aantal interactieve toepassingen en een transactioneel luik.
Als interactieve toepassingen van deze website worden beschouwd, die toepassingen aangeboden op of via de website van CCP, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, en waarbij de bezoeker na een geautomatiseerde verwerking van deze door de bezoeker ingebrachte gegevens, bepaalde resultaten meegedeeld krijgt. Dit betreft bijvoorbeeld de routeberekening naar de studio.
Aangezien de bezoeker zelf de gegevens invult, is CCP niet in de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens na te gaan.

De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van CCP zelf of van door haar geselecteerde derden afkomstig zijn. CCP heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van de informatie, gegevens en de resultaten van de geautomatiseerde verwerkingen, en werkt de inhoud van de website op geregelde tijdstippen bij. Wanneer de gegevens of toepassingen niet afkomstig zijn van CCP zelf, doet zij hiervoor beroep op derden die naar haar oordeel voldoende betrouwbaar zijn. Niettemin geeft CCP geen enkele expliciete of impliciete garantie over de volledigheid, exactheid en actualiteit van de gegevens, de toepassingen en de aan de bezoeker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking.

Deze site bevat ook een transactioneel luik, met toepassingen voor onder andere kalenderbeheer. Tot deze diensten en tot bepaalde interactieve toepassingen krijgt men slechts toegang indien men voorafgaandelijk een klantenrelatie heeft aangegaan met CCP, en bij CCP de overeenkomsten die op deze diensten van toepassing zijn, ondertekend heeft. De bepalingen van de huidige "algemene voorwaarden en informatie" zijn niet van toepassing op de diensten die beheerst worden door de bepalingen van een dergelijke specifieke overeenkomst.
Zo kunnen klanten die deze site bezoeken slechts toegang krijgen tot een toepassing voor kalenderbeheer indien zij voorafgaandelijk de overeenstemmende overeenkomst gesloten hebben.

De inlichtingen die op deze site worden gegeven zijn ter beschikking gesteld door CCP met als doel u te informeren over een gamma van producten en diensten dat CCP u voorstelt. 
CCP streeft een maximale beschikbaarheid van deze website na, maar behoudt zich tevens het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op fraude of misbruiken, of om aanpassingen aan de website aan te brengen.

Naar boven

3. Reclame

Deze website bestaat uit reclame uitgaande van CCP voor diensten en producten van CCP. Hyperlinks en andere al dan niet soortgelijke verwijzingen naar derden die geen dochtervennootschap zijn van CCP kunnen niet beschouwd worden als reclame voor deze derden.

Naar boven

4. Doelgroep en doelstellingen van deze website

Deze website, haar inhoud, de resultaten van geautomatiseerde verwerkingen, gegevens en informatie die aan u ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door natuurlijke personen en rechtspersonen die hun gewone verblijfplaats, respectievelijk maatschappelijke zetel, in België hebben, of die al een klantenrelatie met CCP hebben.
De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerkingen kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de bezoeker vervangen. Zij kunnen geenszins beschouwd worden als een advies met betrekking tot de aan- of verkoop van diensten of producten.
Voor een aan uw situatie aangepast aanbod en/of voor enig advies kan u zich steeds wenden tot de CCP-studio.
De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, sportief of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de klant worden meegedeeld hebben de bedoeling de klant aan te zetten tot het stellen van bepaalde handelingen, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de hyperlinks naar sites die niet onder controle staan van CCP of haar aangestelden, zijn slechts bedoeld als een dienstverlening aan de klant, en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel.

Naar boven

5. Cookies

Wanneer u deze site raadpleegt, zal CCP in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze "cookies" verzenden naar uw computer. Het gaat hier om kleine toepassingen die op de harde schijf van de PC worden weggeschreven. Het gaat hier echter vooral om toepassingen die bestemd zijn om uw gebruik van deze website te vergemakkelijken. Zo registreren zij onder andere de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek van de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt. Zo u niet wenst dat deze cookies zich op uw harde schijf wegschrijven, kan u uw browser (internetverkenner) zodanig instellen dat zij niet tot uw harde schijf worden toegelaten. CCP kan in dat geval de correcte werking van de sites onder haar controle niet garanderen.
Indien u het wenst kan u de cookies eveneens na elke raadpleging van de website van uw harde schijf verwijderen. 
CCP zal de gegevens die door deze “cookies” verzameld zouden worden volstrekt confidentieel behandelen, overeenkomstig de beste praktijk ter zake, en met respect voor de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Een uitleg met meer technische details rondom “cookies” en het gebruik ervan door CCP, vindt U in de rubriek Cookies op de CCP website.

Naar boven

6. Virussen

CCP garandeert dat alle gegevens die door haar op deze site geplaatst worden voor hun opname op de site gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. CCP controleert regelmatig alle items op deze site die door de klant naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen.
Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die CCP aan de dag legt kan CCP, gelet op de snelle evolutie van het internetverkeer en de bijhorende risico’s, niet garanderen dat alle informatie op deze website ten allen tijde volledig virusvrij is.
Gelet op de risico’s verbonden met het gebruik van het internet raadt CCP de bezoeker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de klant betrouwbaar geachte leverancier, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Naar boven

7. Aansprakelijkheid

CCP kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout of die van haar aangestelden, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen soft- en hardware, browser, computersystemen en hun extensies van de bezoeker, ongeacht hun aard, die de bezoeker toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, het installeren, het onderhouden, het beveiligen en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de bezoeker, evenals van zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.
 • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover zij geen rechtstreekse controle heeft, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend hyperlinks die van op andere, niet onder rechtstreekse controle van CCP en/of haar aangestelden ressorterende websites, toegang verschaffen tot de website van CCP, of tot een website die er ogenschijnlijk uitziet als een website van CCP.
 • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website, zelfs als deze website verlaten zou worden via een op deze website geplaatste hyperlink.
 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zouden worden, en/of enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker of derden zouden kunnen oplopen door bepaalde conclusies te trekken uit of handelingen te stellen naar aanleiding van, de op of via de website meegedeelde informatie, gegevens en resultaten van geautomatiseerde verwerking.
 • schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de bezoeker in de interactieve toepassingen ingebracht worden, voor zover CCP deze interactieve toepassingen niet zelf ontwikkeld heeft, en dit duidelijk aangeeft door de opname van een logo of ander aanduiding.
 • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode en software van CCP of de bezoeker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.
 • de onvolledigheid, onjuistheid, of niet-actualiteit van de gegevens ingebracht door de bezoeker wanneer hij gebruik maakt van de interactieve toepassingen.
 • websites, en praktijken van websites die niet door CCP uitgebaat worden.

Naar boven

8. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.ccpilates.be, de informatie, de informatieve, interactieve en transactionele toepassingen die erop worden aangeboden, de programma’s, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van CCP, haar aangestelden of toeleveranciers. De bezoeker van deze website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en moet zich onthouden van elke inbreuk hierop.
Voor bepaalde elementen van deze website, doet CCP beroep op betrouwbaar geachte leveranciers die databases van foto's, filmpjes of andere multimediatoepassingen aanleggen. In de contractuele relatie met deze partijen wordt vastgelegd dat deze leveranciers erop dienen toe te zien dat de door hen aangeboden toepassingen en diensten voldoen aan alle vereisten inzake auteursrechten, intellectuele rechten en aanverwante rechten. Als dusdanig meent CCP ervan uit te mogen gaan dat door haar ter beschikking gestelde of gebruikte foto's, filmpjes en multimediatoepassingen volledig rechtsgeldig in haar bezit zijn gekomen en dat zij deze dan ook mag aanwenden. Mocht u evenwel gegevens, foto's, filmpjes of multimediatoepassingen terugvinden op deze site, waarvan u meent dat het gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of aanverwante rechten schendt, mogen wij u dan verzoeken met CCP contact op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

Naar boven

9. Hyperlinken

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CCP, mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar een van de websites en/of webpagina’s van CCP.

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan CCP, opgenomen of getoond wordt op een andere website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze andere website doorverbonden worden naar de website van CCP.

Naar boven

10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de bezoeker worden ingebracht of worden geregistreerd op de website kunnen verwerkt worden in de bestanden van CCP en de vennootschappen waarmee CCP contractueel is verbonden in het kader van haar activiteiten.

CCP kan contracten voor de levering van diensten afsluiten met derden die voor haar in het kader van hun opdrachten bepaalden klantengegevens beheren. CCP treft de nodige maatregelen opdat die derden het vertrouwelijke karakter van deze gegevens zouden vrijwaren en om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen, in het bijzonder ook wanneer dit tot gevolg heeft dat persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie met een wetgeving die geen evenwaardig beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt als België of de Europese Unie.
Er worden aan andere derden geen persoonsgegevens meegedeeld behalve indien hiervoor de uitdrukkelijke toelating van de betrokkene werd verkregen, in gevolge een Belgische of buitenlandse wet, indien een gewettigd belang dit rechtvaardigt of op grond van een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende overheid of op grond van een gerechtelijke beslissing.

CCP kan het gebruik van de website monitoren met het oog op een gebruiksanalyse van de website en de verbetering van het aanbod op de website.
Binnen de toepassing kalenderbeheer zal de verwerking van gegevens tevens plaatsvinden voor de doeleinden die binnen deze toepassing worden vermeld.

CCP maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De gegevens kunnen, behoudens verzet van de bezoeker, gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden. De bezoeker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden, zoals voorzien op de betrokken plaatsen op de website.
Voor reclame via elektronische post zal steeds voorafgaandelijk de toestemming gevraagd worden van de bezoeker.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens. Hiertoe stuurt u een schrijven naar het hierboven vermelde adres, met een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

Naar boven

11. Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht.
Alleen de Rechtbanken en Hoven van Gent zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, de eraan gelinkte internetwebsites en internetpagina’s alsmede het gebruik ervan door de bezoeker, te beslechten.
Geen enkele doctrine inzake de keuze van toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid kan ertoe leiden dat het in dit artikel toepasselijk verklaarde recht of de bevoegd verklaarde Hoven en Rechtbanken niet van toepassing, respectievelijk niet bevoegd zouden zijn.

Naar boven

12. Wijzigingen

CCP kan deze algemene voorwaarden en informatie op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Naar boven