2.jpg 6.jpg 3.jpg 8.jpg 7.jpg 1.jpg 9.jpg 4.jpg 5.jpg

  "The first authentic Pilates studio

  in East Flanders"


  Foto's: Bart Van Leuven / Frédérique Debras

Mail disclaimer

U heeft een elektronisch bericht ontvangen vanwege Christl Clear Pilates (email adres eindigend op @ccpilates.be). De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten.
Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.
De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. 
Christl Clear Pilates aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium.
Alle Christl Clear Pilates diensten worden verleend in overeenstemming met de van toepassing zijnde 'Algemene voorwaarden en informatie' beschikbaar en toegankelijk op http://www.ccpilates.be/nl/algemene-voorwaarden-en-informatie

 

Vous avez reçu un couriel de la part de Christl Clear Pilates (adresse email se terminant par @ccpilates.be). Les informations contenues dans ce message sont destinées exclusivement à l'usage de la personne à laquelle elles sont adressées, et peuvent contenir des données confidentielles et/ou privilégiées et/ou protégées par des droits de propriété intellectuelle.
Si vous avez reçu ce message par erreur, prière de le détruire et de notifier son émetteur. Toute utilisation, modification, reproduction ou diffusion de ce message ainsi que la divulgation de son contenu sont interdits.
La transmission de données par e-mail ne peut être garantie comme un moyen sûr et infaillible, étant donné que les informations peuvent être interceptées, corrompues, perdues, détruites, arriver tardivement ou de manière incomplète ou encore contenir des virus.
Christl Clear Pilates décline toute responsabilité en cas de perte ou dommage résultant de son utilisation, quelle qu’elle soit.
Tous les services de Christl Clear Pilates sont rendus conformément aux 'Conditions générales et information' disponibles et accessibles à http://www.ccpilates.be/fr/conditions-generales-et-information

 

You have received an electronic message from Christl Clear Pilates (email address ending on @ccpilates.be). The information contained in this message is intended for the addressee only and may contain confidential and/or privileged information and/or information protected by intellectual property rights.
If you are not the addressee, please delete this message and notify the sender; you should not use, alter, copy or distribute this message or disclose its contents to anyone.
Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses.
No responsibility is accepted by Christl Clear Pilates for any loss or damage arising in any way from its use.
All Christl Clear Pilates services are rendered in accordance with the applicable 'General conditions and information' available and accessible at http://www.ccpilates.be/en/general-conditions-and-information